Η διδασκαλία της ύλης, τα έτη σπουδών και η ύλη των εξετάσεων του πιάνου, καθορίζεται από τον αριθμό φύλλου 229 της εφημερίδας της κυβερνήσεως της 11 Νοεμβρίου του 1957. Οι τάξεις χωρίζονται στην Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, και Ανωτέρα. Η όλη εποπτεία ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Με την αποπεράτωση της ύλης παρέχεται Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το εν λόγω υπουργείο. Το Πτυχίο κατατάσσεται σε χαμηλότερη βαθμίδα και το Δίπλωμα σε ανώτερη. Η διαφορά αυτή έγκειται στην δυσκολία του προγράμματος που παρουσιάζει ο σπουδαστής.

Καθηγητές:

Στέλλα Μακρυγιάννη, Μυρτώ Ακρίβου, Αθηνά Γρατσούνα, Δημήτρης Ανδρονιάδης