ΠΙΑΝΟ
Η διδασκαλεία της ύλης, τα έτη σπουδών και η ύλη των εξετάσεων του πιάνου, καθορίζεται από τον αριθμό φύλλου 229 της εφημερίδας της κυβερνήσεως της 11 Νοεμβρίου του 1957.
Οι τάξεις χωρίζονται στην Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, και Ανωτέρα.
Η όλη εποπτεία ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Με την αποπεράτωση της ύλης παρέχεται Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το εν λόγω υπουργείο.
Το Πτυχίο κατατάσσεται σε χαμηλότερη βαθμίδα και το Δίπλωμα σε ανώτερη.
Η διαφορά αυτή έγκειται στην δυσκολία του προγράμματος που παρουσιάζει ο σπουδαστής. 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

Phone: 210 2758 906
Isminis 9
Greece, 14232, Athens