ΚΙΘΑΡΑ
Η διδασκαλεία της ύλης, τα έτη σπουδών και η ύλη των εξετάσεων της Κιθάρας,
καθορίζεται από τον αριθμό φύλλου 500  του Π.Δ. 265/87 (ΦΕΚ 137/Α/87) της 16 Σεπτεμβρίου του 1987.

Οι τάξεις χωρίζονται στην Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, και Ανωτέρα.
Η όλη εποπτεία ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Με την αποπεράτωση της ύλης παρέχεται Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το εν λόγω υπουργείο.
Το Πτυχίο κατατάσσεται σε χαμηλότερη βαθμίδα και το Δίπλωμα σε ανώτερη.
Η διαφορά αυτή έγκειται στην δυσκολία του προγράμματος που παρουσιάζει ο σπουδαστής. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

Phone: 210 2758 906
Isminis 9
Greece, 14232, Athens