ΠΝΕΥΣΤΑ

Η διδασκαλία της ύλης, τα έτη σπουδών και η ύλη των εξετάσεων των Πνευστών,
καθορίζεται από τον αριθμό φύλλου 229 της εφημερίδας της κυβερνήσεως της 11 Νοεμβρίου του 1957.

Οι τάξεις χωρίζονται στην Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, και Ανωτέρα.
Η όλη εποπτεία ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Με την αποπεράτωση της ύλης παρέχεται Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το εν λόγω υπουργείο.
Το Πτυχίο κατατάσσεται σε χαμηλότερη βαθμίδα και το Δίπλωμα σε ανώτερη.
Η διαφορά αυτή έγκειται στην δυσκολία του προγράμματος που παρουσιάζει ο σπουδαστής. 

 

Phone: 210 2758 906
Isminis 9
Greece, 14232, Athens