ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
Η διδασκαλεία της ύλης, τα έτη σπουδών και η ύλη των εξετάσεων των Ανώτερων Θεωρητικών,
καθορίζεται από τον αριθμό φύλλου 229 της εφημερίδας της κυβερνήσεως της 11 Νοεμβρίου του 1957.
Τα τμήματα είναι το Ειδικό Αρμονίας, η Αντίστιξη, η Φυγή και η Σύνθεση.

( Ο Ναυτίλος ) σύνθεση του Νίκου Χαριχάνου.

Phone: 210 2758 906
Isminis 9
Greece, 14232, Athens