Η διδασκαλεία της ύλης, τα έτη σπουδών και η ύλη των εξετάσεων της Κιθάρας, καθορίζεται από τον αριθμό φύλλου 500 του Π.Δ. 265/87 (ΦΕΚ 137/Α/87) της 16 Σεπτεμβρίου του 1987. Οι τάξεις χωρίζονται στην Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, και Ανωτέρα. Η όλη εποπτεία ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού.Με την αποπεράτωση της ύλης παρέχεται Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το εν λόγω υπουργείο. Το Πτυχίο κατατάσσεται σε χαμηλότερη βαθμίδα και το Δίπλωμα σε ανώτερη. Η διαφορά αυτή έγκειται στην δυσκολία του προγράμματος που παρουσιάζει ο σπουδαστής.

Καθηγητές:

Βασίλης Γρατσούνας, Μαρία Γαλάνη, Βαγγέλης Σταθόπουλος